Něco o původu zeměpisného názvu "Tatra(y)"

 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

(zaslala paní Vančová)

 

Pôvod názvu slovenského pohorí Tatry sa vysvetľuje v publikácii Zeměpisná jména Československa autorov Ivana Luterera, Milana Majtána a Rudolfa Šrámka, ktorá vyšla v Prahe vo vydavateľstve Mladá fronta v roku 1982.

Pri hesle Tatry nájdeme vysvetlenie: “Meno Tatry (skôr tiež Tatra) je doložené od 10. stor. (999 Tritri *, 1086 Triti, 1150 Turtur, 1267 Tortol, 1273 Tarchal a i.): má základ trtr- (Tritri) s nie dosť jasným významom, azda “skaly, skalné štíty” (hláskový vývoj prešiel cez Tartr- Tatr-). Na Balkáne je oronymum Trtra, grécky Tartaros.” Tatry může připomínat i ukrajinský výraz  toltry pro kámen nebo štěrk.

 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

(zaslala paní Šimková)

 

Pôvod názvu Tatier nie je jednoznačný. Názov Tatry môže mať ketský pôvod, zo slova „tamrtra - tatra", ako hnedý, tmavý - hnedé tmavé hory.
Podľa slavistu Melicha je názov odvodený od praslovanského termínu pre bralá, skaly - „trtri".
Po prvýkrát sa názov Tatry objavil v donačnej listine nemeckého cisára Henricha IV. Z roku 1086, ktorou ohraničuje hranice Pražského biskupstva i horami Tritri.
Kosmasova kronika z 1125 už spomína hory Tatri.
Donačná listina Ondreja II. z roku 1209 obsahuje už i názvy niektorých dolín a štítov Tatier. . V maďarskom písomníctve sa spomínajú ako Turtul, Turtur, Tátra. Nemci ich nazývali ako Karpathen alebo Schnee-Gebirge (Snehové pohorie).Tritri, Tatry.


* Tatry - František Kele a Milan Lučanský, Knižní KLUB, PRAHA 2001

V kapitole o původu slova Tatry autoři knihy uvádějí, že první dochovaná zmínka zeměpisného pojmu Tatry je v Kosmově kronice, a to když v r.999 český kníže Boleslav II. na smrtelném loži vzpomínal na dobu, kdy České knížectví sahalo až  po Tritri montes.