Něco o původu zeměpisného názvu "Fatra"

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

(zaslala paní Vančová)

 

Pôvod názvu slovenského pohorí Fatra sa vysvetľuje v publikácii Zeměpisná jména Československa autorov Ivana Luterera, Milana Majtána a Rudolfa Šrámka, ktorá vyšla v Prahe vo vydavateľstve Mladá fronta v roku 1982. Pri hesle Fatra je o pôvode názvu táto informácia: “Uvádza sa spočiatku len ako meno hory (r. 1425 Fatra – r. 1284 sa však uvádza ako osobné meno, porov. Nycolaus dictus Fatra “Mikuláš nazývaný Fatra”), ako názov pohoria sa objavuje až od 18. storočia. Meno má nejasný pôvod, zrejme už predslovanský. Niekedy sa dáva do súvislosti s nem. Vater “otec” (v protiklade k Matra – údajne od lat. mater “matka”), ale tento výklad je asi ľudovou etymológiou.”

 

Etymológiou názvu Fatra sa podrobne zaoberal Šimon Ondruš v článku Pôvod názvov slovenských vrchov, hradov a stolíc, ktorý vyšiel v zborníku Studia Academica Slovaca 9 v roku 1980. Z neho stručne vyberáme: “Jednou z motivácií pomenovania vrchov  je rozhľadňová, strážna funkcia vrchov, z ktorých je dobrý výhľad a rozhľad na okolité doliny. Názov vrchu a druhotne sústavy vrchov Fatra je spirantizovanou podobou staršej okluzívnej podoby patra, derivovanej od slovesa patriti “pozerať”. Oronym Fatra < Patra patrí do toho istého typu sémantickej motivácie ako zemepisné mená Prievidza, Divín, Devín. Spájanie oronyma Fatra s nemeckým slovom Vater “otec”, resp. s osobným menom Fatra od Vater “otec” je ľudovou etymológiou, ktorú podľa starších autorov prevzal aj L. Kiss. Okolnosť, že r. 1284 sa spomína Nicolaus dictus Fatra, vôbec nesvedčí, že toto meno je z nem. Vater “otec”.”